Jak budujemy?

Etapy montażu

 

Rodzaje sufitów podwieszanych Rigips:

 

  • okładzina mocowana bezpośrednio do stropu
  • sufit obniżony, podwieszony do stropu za pośrednictwem wieszaków.

 

Okładziny czyli suchy tynk na stropie wykonać można stosując profile sufitowe CD 60, profile Rigistil lub kapeluszowe (przyklejanie płyt na suficie nie jest możliwe). Sufity obniżone podwiesza się na ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji krzyżowej, z użyciem wieszaków i łączników stalowych. Wykonuje się je w celu obniżenia pomieszczenia lub zakrycia instalacji biegnących pod stropem konstrukcyjnym. Sufity pod-wieszane Rigips w połączeniu z wełną mineralną lub szklaną poprawiają izolacyjność akustyczną i odporność ogniową stropów. Mogą także stanowić dodatkową termoizolację.

Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na ścianach okalających. Dokładne wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego późniejszy wygląd. Do wyznaczenia linii przenikania płaszczyzny sufitu na ścianach okalających najlepiej użyć niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. szlauchwagi. Konwencjonalna poziomica, nawet długa, nie nadaje się dobrze do tego celu, gdyż nie chroni przed zwichrowaniem płaszczyzny sufitu. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktów o tej samej wysokości, rysuje się linie łączące za pomocą sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linią mocuje się do ścian profil przyścienny UD 30 za pomocą kołków szybkiego montażu. Następnie wyznacza się na suficie linie przebiegu profili i oznacza się na nich punkty mocowania.

Mocowanie wieszaków należy przeprowadzać zawsze za pomocą dybli metalowych. Profile główne układa się końcami na profilach przyściennych z przeciwległych ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki. Do profili głównych mocuje się od spodu poprzecznie przy pomocy łączników krzyżowych profile nośne wsuwając ich końce w profile przyścienne. Rozstawy profili podane są w ta-beli ”Przegląd systemów”. Aby zmniejszyć zużycie profili CD 60 można je sztukować za pomocą łączników wzdłużnych. Nie wolno sztukować profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien składać się z więcej niż dwóch odcinków. Aby poprawić izolacyjność akustyczną lub termiczną na konstrukcji nośnej rozkłada się warstwę wełny mineralnej kamiennej lub szklanej. W przypadku sufitów o określonej odporności ogniowej – rodzaj wełny, grubość jej warstwy i gęstość muszą odpowiadać zaleceniom systemu (pełna tabela przegląd systemów na początku rozdziału). Do zmontowanej konstrukcji nośnej przykręca się płyty gipsowo-kartonowe Rigips poprzecznie do kierunku przebiegu profili nośnych. Połączenia płyt z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie płyt o grubości mniejszej niż 12,5 mm nie jest zalecane.

Wieszaki, na których wiesza się profile główne można podzielić na obrotowe i kotwowe oraz ze względu na sposób zawieszenia na prętowe i noniuszowe. W większości systemów dopuszczalna jest dowolność wyboru wieszaka. W sufitach o dużej odporności ogniowej zalecane jest stosowanie wieszaków noniuszowo – obrotowych, gwaran-tujących największą nośność i trwałość w pożarze. Poszczególne elementy konstrukcji sufitów opisane są w roz-dziale 12 ”Produkty”, zaś szpachlowanie połączeń płyt w roz-dziale 10 ”Prace wykończeniowe”. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła. Rozstaw wkrętów wynosi 15 cm w warstwie zewnętrznej i 40 cm we wcześniejszych warstwach, przy płytowaniu podwójnym lub potrójnym.

 

    Należy stosować wkręty:

  • TN 25 dla płyt o grubości 12,5 i 15 mm,
  • TN 35 dla sumarycznej grubości 20 i 25 mm,
  • TN 45 przy większych grubościach płytowania. Szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji sufitów zawarte są w odpowiednich Aprobatach Technicznych.

Sufit podwieszany konstrukcja dwupoziomowa krzyżowa

 

1.Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm
2.Profil sufitowy CD 60
3.Profil UD 30
4.Wieszak dolny:
– 4A – noniuszowy obrotowy
– 4B – z elementem rozprężnym obrotowy
5.Noniusz górny lub pręt wieszakowy
6.Łącznik krzyżowy do profila CD 60
Łącznik wzdłużny do profila CD 60
7.Stalowe elementy mocujące: kołki rozporowe, dyble

Sufit podwieszany konstrukcja jednopoziomowa

 

Jest to konstrukcja podobna do konstrukcji okładzin sufitowych. Obniżenie w stosunku do stropu może wynieść od 15 cm do kilku metrów, w zależności od długości zastosowanych prętów wieszakowych. Wyznaczenie poziomu sufitu o konstrukcji jednopoziomowej przeprowadza się tak, jak dla konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej opisanej dalej. Profile prowadzone są równolegle przez całą szerokość pomieszczenia, więc muszą być krótkie aby zachować odpowiednią sztywność konstrukcji. Konstrukcję tę stosuje się w korytarzach, gdzie zastosowanie konstrukcji krzyżowej jest niemożliwe lub utrudnione.

Sufit podwieszany konstrukcja jednopoziomowa krzyżowa

 

Zastosowanie tej konstrukcji sufitowej zmniejsza grubość konstrukcji sufitu o jedną grubość profilu CD 60 (ok. 3 cm). Ponieważ profile główne rozstawiane są co 1,2 m, płyty przykręca się do profili na wszystkich krawędziach. Profile nośne cięte są na długość 113,5 cm i wpinane końcami w pro-file główne za pomocą łączników czołowych. Ponieważ montaż tej konstrukcji jest bardziej złożony niż konstrukcji dwupoziomowej, stosuje się ją gdy istotne jest zmniejszenie wysokości konstrukcji sufitu przy wymaganej wysokiej ognio-odporności. Pozostałe zalecenia jak dla konstrukcji dwupoziomowej.

1a.Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm
1b.Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr.12,5 mm: GKB, GKBI, GKF, GKFI lub GKF gr. 15 mm lub płyty Grubas gr. 20 lub 25 mm
2a.Profil sufitowy CD 60
2b.Profil kapeluszowy
3.Profil UD 30
4.Wieszak dolny:
– 4A – noniuszowy obrotowy
– 4B – z elementem rozprężnym obrotowy
5.Noniusz górny lub pręt wieszakowy
6.Łącznik poprzeczny do profila CD 60 Łącznik wzdłużny do profila CD 60
7.Stalowe elementy mocujące: kołki rozporowe, dyble
8.Wkręty TN 25 co 15 cm
9.Wełna mineralna kamienna lub szklana – w razie potrzeby
10.Paroizolacja – w razie potrzeby

Okładzina sufitowa na profilach kapeluszowych 4.05.21

 

Zastosowanie tego rodzaju konstrukcji daje zmniejsza grubość zabudowy, (profil 15,5 mm plus grubość zastosowanej płyty). Nie należy stosować płyty o grubości mniejszej niż 12,5mm. Konstrukcja tego systemu jest analogiczna do konstrukcji okładziny ściennej na profilach kapeluszowych 3.29.00. Skrajne profile nie mogą być oddalone od ścian więcej niż 10 cm. Przestrzeń między nimi należy podzielić na tyle części, by odległości między profilami nie przewyższały dopuszczalnych podanych w tabeli “Przegląd konstrukcji”. Poprzeczne płytowanie sufitów pozwala na przesuwanie pro-fili w ramach dopuszczalnych rozstawów tak, by można je było łatwo i pewnie zamocować. Płyty przykręca się do zamocowanych profili wkrętami TN 25 dla płyt o grubości 12,5 i 15 mm oraz TN 35 dla 20 i 25 mm, w rozstawach co15 cm. Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, by krawędź poprzeczna po przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połączenia poprzeczne muszą być przesunięte minimum o jeden profil tak, by nie powstawały spoiny w kształcie krzyża. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła.

Sufity podwieszane

Sufity kasetonowe

 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płasz-czyzny na okalających ścianach. Wskazane jest wytrasować linię na wysokości górnej krawędzi kątownika (uzyska się wtedy czystą ścianę poniżej sufitu). Następnie wzdłuż wyznaczonych linii mocuje się kątownik przyścienny kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Jeżeli powierzchnia ściany jest nierówna należy mocować kątownik tylko w miejscach bezpośredniego styku ze ścianą – bez doginania do niej. Powstałe szczeliny należy wypełnić kitem elastycznym. Następnie trasuje się na suficie miejsca przebiegu profili głównych w rozstawach 120 cm. Profile główne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa szerokości płyty (> 30 cm). Profile główne mają w bocznej powierzchni wycięte gniazda do mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi również odpowiadać powyższym kryteriom odległości od ściany. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne. Następnie wstępnie poziomuje się i wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a między pro-filami głównymi profile ”60”, tak aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt.

Płyty powodują ułożenie i wyrównanie się konstrukcji. Teraz można dociąć i zamontować odcinki profili dochodzące do ścian. Muszą one być docięte z luzem 5 do 10 mm. Montaż kończy uzupełnienie wszystkich płyt. Płyty przyścienne muszą być przycięte na odpowiednią szerokość. Prace z płytami należy wykonywać w bawełnianych, czystych rękawiczkach, aby nie pozostawiać śladów na powierzchni płyty.

Ściany działowe

Wytyczanie ściany / Ścianka osłonowa

 

Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru.

Profile przyłączeniowe

 

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, rozmiesz-czonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.

Profile słupkowe

 

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozsta-wianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniej-szając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony ściany

 

Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykrę-cenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powi-nien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elas-tycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami

 

Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środ-ku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieś-cić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabez-pieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osu-nięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.

Pokrycie drugiej strony ściany

 

Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykrę-cenia płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesu-nięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zam-knięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie po obu stronach ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztuko-wanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.

Nasi klienci